Obsah

Samovýroba a prodej palivového dřeva

ve stolanských obecních lesích v období od 15. 4. 2019


V roce 2019 bude možné provádět samovýroby za účelem zásobení se palivovým dřevem ve stolanských lesích. Přednostně mají právo samovýroby obyvatelé Stolan. V případě převisu nabídky budou samovýroby umožněny i jiným osobám a subjektům.
K samovýrobě jsou určeny uschlé a usychající smrky a borovice. Důraz bude kladen na kůrovcové smrkové stromy, protože ty musí být pryč z lesa do konce dubna. Zatím se netěží staré souše (tj. neaktivní kůrovcové stromy). Ty bude možné těžit až po vyřešení kůrovcového dřeva. Dále se těží borovice (kalamitní, uschlé stromy), rovněž pouze nahodilé těžby. Další možnost je dkup vytěženého dřeva včetně dovozu až na dvůr - jedná se o kulatinu v délkách 2 - 4 m. Prodává se po celých soupravách (tj. od 20 m). V případě zájmu bude zajištěn odvoz na domluvené místo v obci, kde se bude dříví rozprodávat po menších částech.
Cena dříví:
samovýroba 200,- Kč + DPH/rovnaný metr prostorový (prm) (230,- Kč s DPH),
s dovozem 690,- Kč/kubický metr + doprava (odpovídá cca 460,- Kč/prm)
Způsob zadávání samovýroby:
Zadáváním samovýroby je pověřen Jan Horník (kontakt viz níže).
Zadávat se začne od prosince 2018. Kdo má zájem, nechť se na J. Horníka obrátí a bude dohodnut další postup, především termín schůzky v lese, kde budou zájemci označeny „jeho“ stromy k vytěžení. Maximální objem těžby je do 8 prm. Po vytěžení, odvezení a zaplacení se může žadatel znova přihlásit o další samovýrobu. Pořadí stanoví zadavatel (vycházet se bude z pořadí, v jakém se zájemci ozvali.
Důležité zásady:
Před započetím prací se odběratel kromě přidělení stromů ke kácení (viz výše), seznámí se zásadami bezpečnosti práce a podepíše se na zadávací list. Na něm je dále uvedena přibližná lokalizace samovýroby, termín do kdy musí být ukončena, druh a odhad množství těženého dříví.
Tento formulář musí mít odběratel vždy u sebe! (tj. když v lese zpracovává samovýrobu, když do lesa jede a když z lesa odjíždí). Odběratel má nárok na těžbu pouze označených stromů, na kterých se dohodl se zadavatelem. Zadavatelem může být revírník Městských lesů Chrudim a členové komise pro obecní lesy. Nepřípustná je především těžba zdravých a listnatých dřevin!
Obec Stolany si vyhrazuje právo ukončit spolupráci a odepřít samovýrobu odběrateli v případě porušení těchto zásad:
 provádění samovýroby a transport dřeva bez možnosti prokázat se přímo na místě podepsaným zadávacím listem
 těžení jiných stromů, než byly zadány, nadměrné poškozování listnáčů a jiných zdravých stromů, dále nadměrné poškozování půdního krytu, semenáčků a náletu v podúrovni
 nedodržení termínu samovýroby
Na závěr bychom se Vás chtěli dotázat, zda byste měli zájem o:
1. vánoční stromek z obecního lesa - standardní velikost (1 - 2,5 m.: borovice, smrk – 1,5 Kč/cm délky, omezené množství jedle - 2,5 Kč/cm (nabídka platí pouze pro obyvatele Stolan.
2. brigádu v obecních lesích (především v jarním období. - úklid klestu, sázení stromků apod.
Máte-li o cokoliv z nabízeného zájem, kontaktujte Jana Horníka:
jan.hornik@tiscali.cz, tel.: 737 780 965
Obec Stolany
, Stolany 114, 538 03, IČ: 00654752, tel.: 466 566 153, email: urad@stolany.cz, č. účtu: 1141601349/0800

zpět na Obecní zprávy